สำหรับบุคลากร
Username: รหัสประจำตัวบุคลากร
Password: รหัสผ่านของระบบตรวจสอบเวลาการทำงาน

สำหรับนักศึกษา
Username: รหัสนักศึกษา
Password: รหัสผ่านของ HCU WIFI/E-Learning

มีปัญหาการเข้าระบบ
ติดต่อแผนกบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1149, 1115