เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง    
     
  ชื่อ - นามสกุล :  
     
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  
     
  รหัสบุคลากร :    
     
  ตำแหน่ง :  
     
  ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) :  
     
  สังกัด :  
     
  ขอข้อมูลรายได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ :  
     
  ถึงวันที่ :  
     
  ได้รับทุนการศึกษาระดับ :  
     
  เป็นเวลา :    ปี  
     
  โดยขอรับวันที่    
     
    เมื่อเรียบร้อยแล้ว กองคลังจะแจ้งให้ทราบ กรุณากรอกรายละเอียด เพื่อติดต่อกลับ
     
  อีเมลล์    
       
  เบอร์โทรภายใน  
   
     
      
หมายเหตุ    
     
  ๑. ต้องขอหนังสือรับรองข้อมูลเงินเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ
 
     
  ๒. ให้มาติดต่อขอรับที่กองคลัง อาคารอำนวยการ