เงื่อนไขการรับสมัคร

 
  1. ข้อมูลการรับสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี
  2. การติดต่อกลับ ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะติดต่อกลับทางอีเมลล์เป็นหลัก
  3. ผู้สมัครกรุณาอ่าน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  4. เครื่องหมาย * เป็นเครื่องหมายข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
  5. เอกสารที่ต้องเตรียม Scan ให้พร้อมในการสมัครงาน ได้แก่
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
  - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
  - รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน  
  - สำเนา Transcript วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  
  *** หมายเหตุ เอกสารที่ Scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น  
  รูปภาพที่ Scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ JPG และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น  
  6. คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ใหม่
  - TOELF (ITP) คะแนนเต็ม 677 สอบได้ไม่น้อยกว่า 425 คะแนน  
  - TOELF (IBT) คะแนนเต็ม 120 สอบได้ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน  
  - IELTS คะแนนเต็ม 9 สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน  
  - CU-TEP คะแนนเต็ม 150 สอบได้ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน  
  7. ผู้สมัครกรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น