ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)
   
* ผู้เขียนบทความที่กรอกข้อมูลในระบบ online ระบุเป็นชื่อแรกในบทความ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ภาควิชา
คณะ
 
มหาวิทยาลัย
 

กรณีผู้เขียนบทความที่เป็นนักวิจัยอิสระหรือนักวิชาการอิสระ หรืออื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลของท่าน ดังนี้

ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด
 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และใช้ในการจัดส่งเอกสาร
   
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
   
E-mail ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
     
 
ขอส่งบทความ
ประเภทบทความ
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
   
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
   
สาขาบทความ
   
คำสำคัญ (ภาษาไทย)
   
คำสำคัญ (ภาษาอังกฤษ)
   
บทคัดย่อ
   
 
    ข้าพเจ้า  ขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิติศาสตร์
    ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ซึ่งข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการฯ ดำเนินงานและตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิติศาสตร์
    โดยบทความนี้ (โปรดระบุ)

 
แนบไฟล์เอกสาร (.doc)
 
 
แนบไฟล์เอกสาร (.pdf)
 
แนบเอกสารการชำระเงิน (.pdf, .png, .jpg)
 
รหัสอักษรภาพ