***สำคัญมาก ท่านต้องตรงเวลา หากไม่เปิดห้องประชุมก่อนหรือหลังเวลาที่จอง 5 นาที จะใช้งานได้เพียงครั้งละ 40 นาที

***ตัวอย่าง เวลาที่จอง 8:00 เวลาที่เปิดห้องประชุมคือ 7:55 - 8:05

สำหรับการจองใช้ Zoom
หน่วยงานเข้าระบบด้วย e-mail และ password ที่ทางศูนย์ฯ กำหนดให้

คู่มือการใช้งานระบบ

มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยด้านการใช้งาน Zoom
ติดต่อแผนกสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1536

มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยด้าน Username/Password Zoom
ติดต่อแผนกบริการคอมพิวเตอร์
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1149, 1115