***สำคัญมาก ท่านต้องตรงเวลา หากไม่เปิดห้องประชุมก่อนหรือหลังเวลาที่จอง 10 นาที จะใช้งานได้เพียงครั้งละ 40 นาที

***ตัวอย่าง เวลาที่จอง 8:00 เวลาที่เปิดห้องประชุมคือ 7:50 - 8:10

สำหรับการจองใช้ Zoom
หน่วยงานเข้าระบบด้วย e-mail และ password ที่ทางศูนย์ฯ กำหนดให้

คู่มือการใช้งานระบบ

มีปัญหาหรือมีข้อสงสัย
ติดต่อแผนกบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1149, 1115