ประเมินระบบคะแนนความประพฤติของนักศึกษา

  
แบบประเมินระบบคะแนนความประพฤติของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566
คำชี้แจง
    ขอขอบคุณที่สละเวลาในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลจากการประเมินผลของท่านจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้แสดงความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
เพศ
สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ
เรื่อง ระดับความคิดเห็น
ด้านการดำเนินงาน
1. ความสะดวกของการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล
2.ความสะดวกในการตรวจสอบคะแนน
3.ความสะดวกของการนำรายงานผลที่ได้จากฐานข้อมูลไปใช้ในงาน
4.ความพึงพอใจต่อระบบ
   
ข้อเสนอแนะ