ตรวจสอบคะแนนความประพฤติของนักศึกษา

     
รหัสนักศึกษา:    
รหัสผ่าน :  
 
 
  รหัสผ่าน คือ ปีเดือนวันเกิด
 เช่น นักศึกษาเกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 รหัสผ่านคือ 25380224